28 Wilt thou kill me, as thou diddest the Egyptian yesterday?